حمید رسولیان

حمید رسولیان

فیلم شناسی

فیلادلفی
فیلادلفی

جلوه‌های ویژه میدانی

1391

بدرود بغداد
بدرود بغداد

جلوه‌های ویژه میدانی

1388