سعید شاهسواری

سعید شاهسواری

فیلم شناسی

نمایی دیگر
نمایی دیگر

تصویربردار

1369

دوزخ ، برزخ ، بهشت
دوزخ ، برزخ ، بهشت

تدوین, تهیه کننده

1388

استخوان
استخوان

تدوین

1386

زیر پلک
زیر پلک

مدیر تولید

1386