محمد مهدی جواهری زاده

محمد مهدی جواهری زاده

فیلم شناسی

پنتی منتو
پنتی منتو

صداگذار

1391

صف و چند خرده روایت از قرن اخیر
صف و چند خرده روایت از قرن اخیر

تدوینگر صدا, صداگذار

1400