بهرام صحیحی

بهرام صحیحی

فیلم شناسی

حس پنهان
حس پنهان

برنامه ریز, دستیار کارگردان

1388