امیر سحر خیز

امیر سحر خیز

فیلم شناسی

سه تار
سه تار

مسئول جلوه‌های ویژه, مسئول کامپوزیت

1393

سلام بر فرشتگان
سلام بر فرشتگان

جلوه‌‍‌های ویژه رایانه‌ای

1391

بهشت اینجاست
بهشت اینجاست

جلوه‌‍‌های ویژه رایانه‌ای

1390

پستچی سه بار در نمی زند
پستچی سه بار در نمی زند

جلوه‌‍‌های ویژه رایانه‌ای

1388

خاله سوسکه
خاله سوسکه

جلوه‌‍‌های ویژه رایانه‌ای

1388

متولد 65
متولد 65

جلوه‌‍‌های ویژه رایانه‌ای

1394

این سو ، آن سو
این سو ، آن سو

مسئول جلوه‌های ویژه

1397

کلنل
کلنل

تدوین

1401