فرهاد ویلکیجی

فرهاد ویلکیجی

فیلم شناسی

حس پنهان
حس پنهان

طراح صحنه و لباس

1388

دوزخ ، برزخ ، بهشت
دوزخ ، برزخ ، بهشت

طراح صحنه و لباس

1388

بدرود بغداد
بدرود بغداد

طراح صحنه و لباس

1388