حمید سلیمانی

حمید سلیمانی

فیلم شناسی

طاووس‌های بی پر
طاووس‌های بی پر

جلوه‌های ویژه میدانی

1387