سید کمال صفوی

سید کمال صفوی

فیلم شناسی

مرگ کسب و کار من است
مرگ کسب و کار من است

دستیار تصویر

1390

آدم
آدم

دستیار تصویر

1385

مثل همیشه
مثل همیشه

دستیار تصویر

1388