سیدقاسم طباطبایی

سیدقاسم طباطبایی

فیلم شناسی

لبه پرتگاه
لبه پرتگاه

دستیار تصویر

1390

گیتا
گیتا

دستیار تصویر

1394