بهنام خاکسار

بهنام خاکسار

فیلم شناسی

شهابی از جنس نور
شهابی از جنس نور

جلوه‌های ویژه میدانی

1392

پایان دوم
پایان دوم

جلوه‌های ویژه میدانی

1389

پوسته
پوسته

جلوه‌‍‌های ویژه رایانه‌ای, جلوه‌های ویژه میدانی

1387

نمره 4
نمره 4

جلوه‌های ویژه میدانی

1394