مهدی شیری

مهدی شیری

فیلم شناسی

سه تار
سه تار

طراح شخصیت ها

1393

عقل سرخ
عقل سرخ

انیماتور

1399