ناصر بیک زاده

ناصر بیک زاده

فیلم شناسی

حس پنهان
حس پنهان

دستیار تصویر

1388

پنجره
پنجره

دستیار تصویر

1387