علی ابوالصدق

علی ابوالصدق

فیلم شناسی

رنج و سرمستی
رنج و سرمستی

صداگذار

1392

سفر مرگ
سفر مرگ

صداگذار

1388

ستایش
ستایش

صداگذار

1387

1391

آغلا
آغلا

صداگذار

1391

بند ناف
بند ناف

مسئول در آميختن صداها

1391

قفس طلایی
قفس طلایی

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1391