مانی تارخ

مانی تارخ

فیلم شناسی

خط ممتد
خط ممتد

تهیه کننده, فیلمنامه, کارگردان

1386

زیر پلک
زیر پلک

دستیار کارگردان

1386