غزاله معتمد

غزاله معتمد

فیلم شناسی

متولد 65
متولد 65

طراح صحنه و لباس

1394

دور یا نزدیک
دور یا نزدیک

طراح صحنه و لباس

1392

طبق عادت همیشگی
طبق عادت همیشگی

طراح صحنه و لباس

1394