امیر سلیم خانی

امیر سلیم خانی

فیلم شناسی

در خود
در خود

برنامه ریز

1394

تو خورشید ، من ماه
تو خورشید ، من ماه

دستیار کارگردان

1388