شاهنگ کیانی رشید

شاهنگ کیانی رشید

فیلم شناسی

جمشید و خورشید
جمشید و خورشید

طراح زمینه ها

1382

فصل پریدن
فصل پریدن

انیماتور, انیماتور فریم‌های کلیدی, تهیه کننده, طراح استوری برد, طراح شخصیت ها, طراح لی اوت, کارگردان

1402