محمد تقی یازرلو

محمد تقی یازرلو

فیلم شناسی

وقتی که من نبودم
وقتی که من نبودم

تهیه کننده, کارگردان

1393

عکس ها نمی جنگند
عکس ها نمی جنگند

تهیه کننده

1396

اربعین
اربعین

تهیه کننده, کارگردان

1398