شاهین عبدی زاده

شاهین عبدی زاده

فیلم شناسی

مرد کوچک
مرد کوچک

بازیگران

1386

طاعون قرن
طاعون قرن

تصویربردار, مدیر تولید

1401