عرفان یزدی

عرفان یزدی

فیلم شناسی

کافه تهران
کافه تهران

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1393

1391

زیر این چتر باران می بارد
زیر این چتر باران می بارد

تدوینگر صدا, صداگذار

1399

وایت کارت
وایت کارت

تدوینگر صدا, صداگذار

1401