شهرام علیدی

شهرام علیدی

فیلم شناسی

غزل نور
غزل نور

تهیه کننده, کارگردان

1392

رباعی آب
رباعی آب

تحقیق و پژوهش, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1387

دربند
دربند

تدوین, کارگردان

1385