شهره فهیمی

شهره فهیمی

فیلم شناسی

نگین
نگین

بازیگران, منشی صحنه

1389

تابلو
تابلو

منشی صحنه

1386

دوزیست
دوزیست

منشی صحنه

1386