مهدی آزادی

مهدی آزادی

فیلم شناسی

قانون جنگل
قانون جنگل

تصویربردار

1393

1395

قصه دختران فروغ
قصه دختران فروغ

تصویربردار

1398

پروژه ازدواج
پروژه ازدواج

تصویربردار

1398

ناله سنگ
ناله سنگ

انیماتور فریم‌های کلیدی, انیماتورهای فریم‌های میانی, کارگردان

1385

به سوی او
به سوی او

بازیگران

1389

گل و بلبل
گل و بلبل

صدا پیشگان, طراح شخصیت ها, نویسنده

1393

روزهای ناتمام
روزهای ناتمام

تصویربردار

1400

خونه مامان شکوه
خونه مامان شکوه

تصویربردار

1401