زهره علی اکبری

زهره علی اکبری

فیلم شناسی

عیار مشروطه
عیار مشروطه

صداگذار

1393

چله چلگان
چله چلگان

تدوینگر صدا, صداگذار

1394

تومور
تومور

تدوینگر صدا, صداگذار

1394

ویلکیچ
ویلکیچ

تدوینگر صدا, صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1395

نخل و مهتاب
نخل و مهتاب

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1395

قارلی یوللار ( جاده های برفی )
قارلی یوللار ( جاده های برفی )

تدوینگر صدا, صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1396

مامان
مامان

مسئول در آميختن صداها

1399

چرخ خیاطی
چرخ خیاطی

صداگذار

1399

کلنل
کلنل

صداگذار

1401