مهدی جوزایی

مهدی جوزایی

فیلم شناسی

خیابان 57
خیابان 57

تدوین, تصویربردار, تهیه کننده, کارگردان

1392

گناه آخر
گناه آخر

فیلمنامه, کارگردان

1392