مجید فردی انور

مجید فردی انور

فیلم شناسی

تالاب سیرانگلی
تالاب سیرانگلی

مدیر تولید

1393

بلندی های تات نشین
بلندی های تات نشین

تصویربردار, مدیر تولید

1397