فرهاد سلیمانی

فرهاد سلیمانی

فیلم شناسی

عکس
عکس

بازیگران

1366

یاشماق
یاشماق

تصویربردار, تهیه کننده

1400