مهدی قاسمی

مهدی قاسمی

فیلم شناسی

استخوان
استخوان

دستیار تصویر

1386

رزمی دیگر
رزمی دیگر

تصویربردار

1367