کامیار شیسی

کامیار شیسی

فیلم شناسی

باغ قرمز
باغ قرمز

دستیار تصویر

1389

باران اگر
باران اگر

دستیار تصویر

1388

دوربین فیلمبرداری
دوربین فیلمبرداری

دستیار تصویر

1388

مونس
مونس

تصویربردار

1388