ستار اورکی

ستار اورکی

فیلم شناسی

بوم ایرانیان
بوم ایرانیان

آهنگساز

1393

قهرمان آخر
قهرمان آخر

آهنگساز

1395

آسمان هشتم
آسمان هشتم

آهنگساز

1391

آناهیتا
آناهیتا

آهنگساز

1389

شب حورا
شب حورا

آهنگساز

1386

نگین
نگین

آهنگساز

1389

تابلو
تابلو

آهنگساز

1386