هومن سیدی

هومن سیدی

فیلم شناسی

1388

دندان آبی
دندان آبی

تهیه کننده, کارگردان

1386

35متری روی سطح آب
35متری روی سطح آب

تدوین, کارگردان

1386