نیما جاویدی

نیما جاویدی

فیلم شناسی

قیلوله
قیلوله

فیلمنامه, کارگردان

1389