حمید فنایی

حمید فنایی

فیلم شناسی

بانو
بانو

تدوین

1393

نازقلیچی
نازقلیچی

تدوین

1396

بی ابتدا
بی ابتدا

تدوین, مسئول کامپوزیت

1398

1399

طاعون قرن
طاعون قرن

تدوینگر صدا

1401