بهرام ابراهیمی

بهرام ابراهیمی

فیلم شناسی

استخوان
استخوان

بازیگران

1386

1386