مهدی پاکدل

مهدی پاکدل

فیلم شناسی

استخوان
استخوان

بازیگران

1386

مصایب دوشیزه
مصایب دوشیزه

بازیگران

1385

در سوگ سیاوش
در سوگ سیاوش

بازیگران

1392

1387