احسان افشاریان

احسان افشاریان

فیلم شناسی

شناسنامه
شناسنامه

صداگذار

1392

بازار میناب
بازار میناب

صدابردار

1389

زمناکو
زمناکو

تدوینگر صدا, صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1394

سوزنگرد
سوزنگرد

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1395

روابط خانوادگی
روابط خانوادگی

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1397

کنترپوان
کنترپوان

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1399

1400