مانی هاشمیان

مانی هاشمیان

فیلم شناسی

من یک نشانه‌ام
من یک نشانه‌ام

صدابردار, مسئول در آميختن صداها

1387

هزارتوهای سکوت
هزارتوهای سکوت

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1386

گنج روان
گنج روان

صداگذار

1389