مرتضی پورصمدی

مرتضی پورصمدی

فیلم شناسی

من یک نشانه‌ام
من یک نشانه‌ام

تصویربردار

1387

هزارتوهای سکوت
هزارتوهای سکوت

تصویربردار

1386

تصویر یک زندگی
تصویر یک زندگی

تصویربردار

1385

دایه شکر
دایه شکر

تصویربردار

1383

مریم جزیره هنگام
مریم جزیره هنگام

تصویربردار

1383

1383

اینانا
اینانا

تصویربردار

1381

آخرین بخشی
آخرین بخشی

تصویربردار

1382

دوز
دوز

تصویربردار

1382

زار
زار

تصویربردار

1381

میلکان
میلکان

تصویربردار, عکاس

1381

ساز  و مهر
ساز و مهر

مجری طرح

1396

گنج روان
گنج روان

تصویربردار

1389

دوزخ ، برزخ ، بهشت
دوزخ ، برزخ ، بهشت

تصویربردار

1388

2888
2888

تصویربردار

1400