امیر سماواتی

امیر سماواتی

فیلم شناسی

باغ قرمز
باغ قرمز

تدوین, تهیه کننده, کارگردان

1389

کاکا
کاکا

تهیه کننده

1396