امیر ثقفی

امیر ثقفی

فیلم شناسی

مرگ کسب و کار من است
مرگ کسب و کار من است

فیلمنامه, کارگردان

1390

وینیستون
وینیستون

کارگردان

1387