زهرا سادات آیت اللهی

زهرا سادات آیت اللهی

فیلم شناسی

سنگ های سپید
سنگ های سپید

انیماتور, انیماتور فریم‌های کلیدی, انیماتورهای فریم‌های میانی

1397