محبوبه کریمی نژاد

محبوبه کریمی نژاد

فیلم شناسی

آدم خانگی
آدم خانگی

مسئول رنگ آمیزی

1395

پتتیک
پتتیک

طراح شخصیت ها

1402