مهدی شرکت معصوم

مهدی شرکت معصوم

فیلم شناسی

سوزنبان
سوزنبان

جلوه های ویژه, مسئول جلوه‌های ویژه, مسئول کامپوزیت

1394

همیشه گمشده‌ای هست
همیشه گمشده‌ای هست

مسئول جلوه‌های ویژه

1399

گذشته
گذشته

مدل ساز سه بعدی, مسئول جلوه‌های ویژه, مسئول کامپوزیت

1400