شرکت آریا صنعت تخیل

شرکت آریا صنعت تخیل

فیلم شناسی

خانه امن
خانه امن

مجری طرح

1382

فاتحان سراب ( مجموعه انیمیشن )
فاتحان سراب ( مجموعه انیمیشن )

انیماتور فریم‌های کلیدی, نویسنده

1382