علی خوشكام

علی خوشكام

فیلم شناسی

ابر صورتی
ابر صورتی

طراح استوری برد, طراح شخصیت ها

1387