محمد علی شريف پور

محمد علی شريف پور

فیلم شناسی

شهر خاموش
شهر خاموش

انیماتور

1388

ابر صورتی
ابر صورتی

انیماتور فریم‌های کلیدی, انیماتورهای فریم‌های میانی

1387