فردین صاحب الزمانی

فردین صاحب الزمانی

فیلم شناسی

پرو آخر
پرو آخر

صداگذار, مسئول در آميختن صداها

1387

1385

چیزهایی هست که نمی‌دانی
چیزهایی هست که نمی‌دانی

تدوین, کارگردان

1389

یک روز نو
یک روز نو

تدوین

1400