شیوا حسین پور

شیوا حسین پور

فیلم شناسی

سه تار
سه تار

انیماتور, انیماتور فریم‌های کلیدی, انیماتورهای فریم‌های میانی, تهیه کننده, کارگردان , مجری طرح, نویسنده

1393

تا به افق
تا به افق

انیماتور, تدوین, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده

1386