سارا صابری

سارا صابری

فیلم شناسی

گل و بلبل
گل و بلبل

انیماتور فریم‌های کلیدی

1393

پر
پر

طراح زمینه ها

1402