سام کلانتری

سام کلانتری

فیلم شناسی

قلب من پر از عروسک است
قلب من پر از عروسک است

تصویربردار, تهیه کننده, کارگردان

1388

مانکن های قلعه حسن خان
مانکن های قلعه حسن خان

تحقیق و پژوهش, تهیه کننده, کارگردان , نویسنده

1394

جایی برای فرشته ها نیست
جایی برای فرشته ها نیست

تحقیق و پژوهش, کارگردان , نویسنده مستند نامه

1398

کشیم عاشق
کشیم عاشق

تهیه کننده

1401